Tvôj nákupný košík je prázdny

Košík

"mate dobre ceny a lacný software." - Viktor, Lipovnik

Už nás ohodnotilo viac ako 60 zákazníkov
Skúšobná doba 30 dní

Skúšobná doba 30 dní!
pre bezrizikový nákup

2 ročná záruka

2 ročná záruka!
pre 100%-nú spokojnosť

Doprava zdarma

Doprava zdarma!
na území Slovenska

Legálny Windows

Legálny Windows!
cenovo výhodný

Eset gold partner Cetelem Quatro - jednoduchý nákup na splátky

Reklamácie

Reklamácie

Pre nás je najdôležitejšia spokojnosť zákazníka, preto venujeme každej sťažnosti, zadanej reklamácii mimoriadnu pozornosť. Vaša reklamácia bude riešená v čo najkratšom čase podľa nasledovných krokov.

Nahľásiť reklamáciu

Tel.: 0948 147 954
E-mail.: warranty@furbify.eu

Nahlásenie reklamácie 1. Nahlásenie reklamácie
V prípade, že máte problém so zakúpeným tovarom, viete ho reklamovať na našej stránke v sekcii REKLAMÁCIE.
Zabalenie výrobku 2. Zabalenie výrobku
Tovar, ktorý chcete reklamovať treba dôkladne zabaliť, najlepšie do originálnej krabice, aby sa ani náhodou nepoškodil pri preprave. (Kuriér neberie zodpovednosť za poškodený tovar).
Vyzdvihnutie balíka 3. Vyzdvihnutie balíka
Objednávame GRÁTIS kuriéra, ktorý vyzdvihne balík na reklamáciu.
Rýchle vybavenie reklamácie 4. Rýchle vybavenie reklamácie
S Vašou reklamáciou sa budeme okamžite zaoberať, aby sme Vám čo najskôr mohli vrátiť Váš tovar.
Vrátenie tovaru 5. Vrátenie tovaru
Opravený alebo vymenený tovar Vám posielame späť.

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je platný od 1.10.2011. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii na prevádzke predávajúceho a na http://www.lacne-pc.sk/reklamacny-poriadok.php

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Dĺžka záruky
 3. Záručné podmienky
 4. Spôsob vybavenia reklamácie
 5. Spotrebný materiál

I. Všeobecné ustanovenia

1.  Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov a spoločnosťou furbify s.r.o., so sídlom Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 44 827 385, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24836/N, DIČ: 2022851589 (ďalej len "predávajúci") pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru. Ak je kupujúci podnikateľským subjektom vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim upravuje obchodný zákonník v platnom znení. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom, že s ich ustanoveniami súhlasí a zaväzuje sa riadiť sa nimi vo všetkých vzťahoch s predávajúcim.

II. Dĺžka záruky

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, v prípade, že tento deň nemožno určiť, záručná doba začína plynúť dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na výrobku vyskytnú a kupujúci ich uplatní počas záručnej doby v zmysle tohto reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný uplatniť zjavné vady ihneď ako ich zistil, alebo ako ich pri náležitej starostlivosti zistiť mal a mohol. V zmysle platných právnych predpisov je predávajúci povinný poskytovať 6-mesačnú záručnú dobu na ním predávané tovary, predávajúci má však záujem na poskytovaní kvalitných služieb, a preto nad rámec zákona garantuje kupujúcemu dvojročnú záruku na všetky tovary zakúpené prostredníctvom webových portálov predávajúceho. Posledná veta tohto ustanovenia sa netýka reklamácie spotrebného materiálu v zmysle článku V. tohto reklamačného poriadku.

2. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru.

3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

III. Záručné podmienky

1. Kupujúci je povinný prekontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalov) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky (nesedí počet balíkov, poškodené balíky) a o odmietnutí zásielky bezodkladne informovať predávajúceho. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú (nesedí počet balíkov s prepravným listom) a potvrdí svojim podpisom korektné doručenie, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť. Predávajúci vyvíja maximálnu snahu zabezpečiť profesionálne a bezchybné doručovanie tovaru, ak by však došlo k vadnej dodávke tovaru a išlo by o zjavnú vadu, po potvrdení bezchybnej dodávky tovaru kupujúcim, sú možnosti predávajúceho vo vzťahu k doručovateľom tovaru značne obmedzené, napriek tomu predávajúci vyvinie snahu, takúto reklamáciu vyriešiť, preto je potrebné bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho zaslaním emailu na reklamacie@lacne-pc.sk.

2. V prípade, že kupujúci uplatní reklamáciu riadne a v rámci záručnej doby, predávajúci vybaví túto reklamáciu v zmysle tohto reklamačného poriadku a platných právnych predpisov.Kupujúci vyplní reklamáciu prostredníctvom formulára: www.lacne-pc.sk/reklamacie
Tento formulár si kupujúci stiahne ako PDF súbor, vytlačí a priloží k reklamovanému tovaru ako popis závady.
Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa prevádzky predávajúceho: furbify s. r. o., Osada Reviczkého 38, 946 03 Kolárovo.

3. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou alebo doručiť osobne na adresu prevádzky (kupujúci musí zvoliť takú prepravnú službu, ktorá tovar doručí priamo na adresu prevádzky, zásielky predávajúci nevyzdvihuje u prepravcu a budú pravdepodobne vrátené späť). Balík musí byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: Reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva, ak sa s predávajúcim nedohodol inak mailom alebo telefonicky), kópiu dokladu potvrdzujúceho uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle všeobecných obchodných podmienok a Záručný list, ak ide o výrobok s evidovaným sériovým číslom, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý! Náklady za prepravu reklamovaného tovaru hradí kupujúci. Náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

4. Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bol kupujúci pri uzatvárania zmluvy (objednávky) upozornený. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

5. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol tovar v minulosti reklamovaný, tiež doloží doklad o predchádzajúcej reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) mu byť rovnaké sériové čísla, ako na reklamovanom výrobku (pokiaľ výrobok sériové číslo má).

6. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných výrobkov s inými, ani so softwarovými aplikáciami.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo vadného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným používaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkom prepätia v rozvodnej sieti. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením.

8. Predávajúci vybavuje niektoré typy tovaru pred jeho predajom kupujúcemu ochrannými pečaťami. Ochranné pečate majú za cieľ ochrániť citlivé časti predávaného tovaru pred neoprávnenými zásahmi. Ochné pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou tovarov a nijako neobmedzujú právo kupujúceho tovar bežne používať a manipulovať s ním. V prípade, že na tovaroch, ktoré predávajúci vybavil ochrannou pečaťou, bude táto pri reklamácii javiť známky poškodenia, bude sa predpokladať, že predávajúci uskutočnil nedovolený zásah do citlivých častí tovaru, a teda bude reklamácia zamietnutá.

9. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie tovaru:

 • 9.1 spôsobené mechanickým poškodením,
 • 9.2 spôsobené elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
 • 9.3 ak bol tovar požívaný v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi boli značne odlišné od štandardných podmienok, v akých sa tovar obvykle využíva, najmä v prípade, že boli podmienky odlišné aké stanovuje výrobca tovaru pre jeho použitie.
 • 9.4 spô© neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • 9.5 ku ktorému došlo v dôsledku pôsobenia počítačových vírusov alebo iného malware-u,
 • 9.6 pokiaľ sa vada prejavuje len pri použití software-u, ktorý vykazuje znaky nelegálnej kópie, a ktorého legálny spôsob nadobudnutia kupujúci nevie preukázať, alebo použitím nevhodného spotrebného materiálu,
 • 9.7 poškodeného nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, alebo všeobecnými zásadami,
 • 9.8 spôsobené prevedením nekvalifikovaného zásahu alebo zmenou parametrov,
 • 9.9 ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.),
 • 9.10 pri chybne prevedenom upgrade biosu, firmware,
 • 9.11 ak bolo poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

10. V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhrayzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod.). Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu software.

11. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, vady vzniknuté pri výrobe, montážou alebo inštaláciou tovaru, pracovníkmi predávajúceho (len na zakúpené časti u predávajúceho).

12. Pri výrobkoch predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dojednaná.

13. Pri predaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát na opravu, je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si vytvorenie odpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v ačovom alebo inom systéme.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený, alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený vadný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo lepšími úžitkovými vlastnosťami, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. (V prípade zľavy nie je možné túto vadu neskôr reklamovať). V prípade, že predávajúci vadu neodstráni ani tovar nevymení za rovnaký tovar bez vád, má kupujúci nárok na vrátenie peňazí, ktoré predávajúcemu za tovar zaplatil. Predávajúci tiež vybaví reklamáciu vrátením peňazí kupujúcemu v prípade, že sa na tovare vyskytne tá istá vada minimálne trikrát, t.j. tovar už bol minimálne dvakrát reklamovaný z rovnakéhop>

2. Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, najviac však v lehotách určených príslušnými právnymi predpismi. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie, ak bola vada odstránená, v prípade výmeny tovaru začína plynúť nová 24 mesačná záručná doba.

3. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní kupujúceho, že jeho reklamácia bola vybavená, a to telefonicky, SMS správou, alebo e-mailom. Pokiaľ kupujúci zaslal tovar na reklamáciu prostredníctvom prepravnej služby, predávajúci odošle tovar na adresu kupujúceho rovnako prepravnou službou.

4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojhsporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

V. Spotrebný materiál

1. Ak je obsahom balenia alebo predmetom kúpy spotrebný materiál (cartridge, toner, tlačová hlava, lampa projektora, batéria, napájací AC adaptér, atď), jeho životnosť je 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Zo záruky sú vždy vylúčené batérie, či už samostatné alebo zabudované v tovare (napríklad batéria v notebooku).


Ste spokojný, chýbalo niečo?

Sortiment
Ceny
Prehľadnosť webu
Pridať slovné hodnotenie

Kontakt

Kostolné nám. 6, 946 03 Kolárovo
Tel.:+421 905 399 198
Email: webshop(zavináč)furbify.sk

Zavoláme Vám


Darček dostanete k prvému nákupu v prípade, že si objednáte počítač, notebook, LCD monitor či PC zostavu.Newsletter odoberá už 2593 ľudí.